Natječaj za izbor direktora/direktorice TZO Kostrena

Kategorija: Natječaji

03 Tra.

Natječaj za izbor direktora/direktorice TZO Kostrena

Na temelju članka 18. stavka 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), članka 23. stavka 6. Statuta Turističke zajednice općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ 05/20) i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Kostrena o raspisivanju natječaja za direktora Turističke zajednice općine Kostrena donesenoj na 22. sjednici dana 2. travnja 2024. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice općine Kostrena raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice općine Kostrena

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na mandatno razdoblje od 4 godine uz puno radno vrijeme

I      Sukladno odredbi članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22, u daljnjem tekstu: Pravilnik), posebni uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta direktora lokalne turističke zajednice koja ostvaruje manje od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje, a koje kandidat za direktora/direktoricu Turističke zajednice općine Kostrena mora ispunjavati glase kako slijedi:

 1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
 2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1., ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
 3. znanje jednog stranog jezika,
 4. znanje rada na osobnom računalu.

Uz dokaze o ispunjavanju gore navedenih posebnih uvjeta, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat je dužan priložiti svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice općine Kostrena, na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

Osim gore navedenih posebnih uvjeta propisanih Pravilnikom, a sukladno odredbi članka 21. st.3., Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), u daljnjem tekstu: Zakon), direktor/direktorica turističke zajednice mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

Nadalje, sukladno odredbama čl.23., st.1., 6., i 7. Zakona, direktor mora imati položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, ali na natječaj se može javiti i biti imenovan kandidat koji nema položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, pod uvjetom da ga položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad (st.6.) jer mu u protivnom prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispit (st.7.). Sukladno odredbi čl.23.,st.5. Zakona, položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

II     Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • ime i prezime kandidata/kinje, OIB
 • adresu prebivališta/boravišta
 • broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
 • naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
 • specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
 • vlastoručni potpis kandidata/kinje.
 • Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:
 • životopis, vlastoručno potpisan;
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi);
 • dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme odnosno jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu - elektronički zapisa ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema, presliku potvrde ranijeg poslodavca ili drugu odgovarajuću ispravu (preslika ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju;
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice općine Kostrena, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica vlastoručno potpisan https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AAA_2020_MINTIS/dokumenti/201112_metodologija_TZ.pdf
 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa);
 • dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili potpisana izjava da poznaje rad na osobnom računalu);
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (ukoliko imaju položen ispit).

NAPOMENE

I       Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje pojedinog uvjeta, prilažu se u neovjernoj preslici, ali prije donošenja odluke o izboru od kandidata se može zatražiti dostava dokumentacije u izvorniku ili ovjerenoj preslici, kao i drugi dokazi o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja.

Turističko vijeće TZO Kostrena zadržava pravo provjeriti putem Ministarstva pravosuđa i uprave RH postoji li zapreka za izbor i imenovanje direktora/ice iz čl.21., st.3. Zakona, odnosno, ispunjava li kandidat uvjet da mu pravomoćnom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

II      U skladu s odredbama čl. 24. st. 1., 2., 3. i 4. Zakona, direktor turističke turističke zajednice ne može biti predsjednik niti član skupštine ili turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice (st.1.); direktoru turističke zajednice nije dopušteno obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu, sukladno posebnom propisu, na području za koje je osnovana turistička zajednica (st.2); direktor turističke zajednice ne smije u svojstvu osobe ovlaštene za zastupanje turističke zajednice donositi odluke odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegova bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera sukladno posebnom propisu koji regulira životno partnerstvo osoba istog spola, djeteta ili roditelja (st.3.); direktor turističke zajednice ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član te turističke zajednice (st.4.).

III      Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. 04.2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

IV      Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršiti će tročlano Povjerenstvo za provedbu natječaja, kojeg imenuje Turističko vijeće. Povjerenstvo će prikupiti prijave, utvrditi pravodobnost, urednost i potpunost prijave te ispunjavaju li kandidati formalne uvjete propisane ovim natječajem.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne, neuredne i/ili nepotpune prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja pozvat će se na razgovor s članovima Turističkog vijeća TZO Kostrena. Kandidat će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskim putem i putem elektronske pošte, najkasnije pet (5) dana prije održavanja intervjua.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

O imenovanju direktora/ice Turističke zajednice općine Kostrena Turističko vijeće odlučuje između kandidata koji su zadovoljili uvjete natječaja glasovanjem na sjednici.

Turističko vijeće zadržava pravo ne izvršiti izbor po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

V       Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice općine Kostrena i Općine Kostrena.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„Ne otvaraj - natječaj za radno mjesto direktora/direktorice“ na adresu:

Turistička zajednica općine Kostrena,

Kostrenskih boraca 1a,

51221 Kostrena,

preporučenom poštom ili osobno, a krajnji rok za podnošenje prijava je 11. travnja 2024. godine, tj. 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice općine Kostrena i Općine Kostrena.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća TZO Kostrena.

Predsjednik Turističke zajednice

općine Kostrena

Dražen Vranić, dipl. iur.

U Kostreni, 2. 4. 2024.

 

 

 

 

 

Natrag na novosti