Obavijest za vikendaše

PREDMET: Pojašnjenja vezana za evidenciju vlasnika kuće ili stana za odmor u sustavu eVisitor

1 Vlasnici kuće ili stana za odmor (vikendaši)

1.1 Tko su vlasnici kuće ili stana za odmor

Vlasnik kuće ili stana za odmor može biti fizička ili pravna osoba koja kuću ili stan za odmor koristi za ostvarivanje noćenja u nekomercijalne svrhe (bez naplate usluge smještaja), za sebe i sve osobe koje borave u toj kući ili stanu za odmor.

Vlasnici kuće ili stana za odmor prijavu i odjavu osoba koje borave u kući ili stanu za odmor obavljaju putem sustava eVisitor koji se nalazi na sljedećoj adresi: http://evisitor.hr

1.1.1 Evidencija kuće ili stana za odmor u sustavu eVisitor

Vlasnike kuće ili stana za odmor (vikendaše) te njihove objekte potrebno je evidentirati unutar sustava eVisitor na jednak način kao i sve druge obveznike prijave i odjave. Unosom podataka o vlasniku kuće ili stana za odmor te podataka o njihovim objektima turistička zajednica otvara novog obveznika prijave i odjave turista te plaćanja boravišne pristojbe u kategoriji nekomercijalnih obveznika. Nakon evidencije navedenog obveznika unutar sustava eVisitor, turistička zajednica obvezna je vlasniku kuće ili stana za odmor izdati pristupne podatke za pristup sustavu eVisitor.

Unos podataka o vlasniku kuće ili stana za odmor radi se na jednak način kao i unos podataka za druge obveznike. Potrebno je upisati sve potrebne podatke o samom vlasniku kuće ili stana za odmor, ovisno o tome radi li se o fizičkoj ili pravnoj osobi. Nakon unosa podataka o vlasniku kuće ili stana za odmor, potrebno je upisati podatke o objektu.

Prilikom evidencije objekta vlasnika kuće ili stana za odmor, potrebno je odabrati nekomercijalnu skupinu objekata, unijeti sve tražene podatke o kući ili stanu za odmor te priložiti odgovarajući dokument temeljem kojega se evidentira objekt.

1.1.2 Dokumenti potrebni za evidentiranje vlasnika kuće ili stana za odmor (vikendaša)

Za otvaranje obveznika kao vlasnika kuće ili stana za odmor te evidentiranje samog objekta dovoljan je jedan od sljedećih dokumenata:

  • kupoprodajni ugovor
  • izvadak iz zemljišnih knjiga
  • rješenje o nasljeđivanju
  • rješenje o utvrđivanju posebnog poreza na kuće/stanove za odmor
  • rješenje o ozakonjenju nezakonito izgrađene zgrade
  • izvadak iz katastara
  • dokaz da je podnesen zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade
  • zbirne evidencije nadležnih tijela (npr. evidencija obveznika plaćanja komunalne naknade, evidencija obveznika plaćanja poreza na kuće i stanove za odmor i dr.)

Do pribavljanja odgovarajućih dokaza, za upis u sustav eVisitor dostatan je i dokaz o upisu vlasnika kuće ili stana za odmor u postojeće evidencije obveznika pri turističkim zajednicama poput slike ekrana iz dosadašnjih informacijskih sustava koje je koristila turistička zajednica.

1.1.3 Način plaćanja boravišne pristojbe za vlasnike kuće ili stana za odmor (vikendaše)

Vlasnici kuće ili stana za odmor koji su fizičke osobe mogu izabrati žele li boravišnu pristojbu za sebe i članove svoje uže obitelji platiti u paušalnom iznosu ili za svako ostvareno noćenje u toj kući ili stanu za odmor. Način plaćanja boravišne pristojbe u navedenom slučaju mogu izabrati sami vlasnici obveznici najkasnije do dana 15.07. tekuće godine.

Vlasnici kuće ili stana za odmor za sve ostale osobe (tzv. prijatelji) plaćaju boravišnu pristojbu za svako ostvareno noćenje u toj kući ili stanu za odmor.

U slučaju kad je vlasnik kuće ili stana za odmor pravna osoba, vlasnicima takve kuće ili stana za odmor se ne smatraju osobe ovlaštene za zastupanje te pravne osobe (direktori, članovi uprave, prokuristi i sl.), kao ni osobe koje se nalaze u drugim organima te pravne osobe (članovi nadzornog odbora) niti osnivači/članovi/vlasnici te pravne osobe.

Kod takvih vlasnika (pravnih osoba) ne postoji mogućnost plaćanja boravišne pristojbe u paušalnom iznosu, već se ista naplaćuje isključivo po noćenju.

Korištenje stana ili kuće za odmor u vlasništvu pravne osobe za potrebe smještaja i drugih aktivnosti, bez obzira što je pravna osoba platila boravišnu pristojbu za takve osobe, može biti predmet nadzora ovlaštenih tijela u smislu obavljanja djelatnosti te poštivanja poreznih i drugih propisa od strane pravnih osoba koje su vlasnici takvih nekretnina.

Iz navedenog proizlazi da se boravišna pristojba u slučaju boravka u stanovima ili kućama za odmor koje su u vlasništvu pravne osobe u razdoblju glavne sezone naplaćuje se isključivo po noćenju za sve osobe koje borave u takvom objektu bez prava na umanjenje koje inače u slučaju fizičkih osoba vrijedi za vlasnika i članove uže obitelji, odnosno bez mogućnosti plaćanja paušalnog iznosa.

Obveza plaćanja boravišne pristojbe odnosi se isključivo na razdoblje glavne sezone, dok je prijavu i odjavu potrebno vršiti tijekom cijele godine.


1.1.3.1 Oblik plaćanja boravišne pristojbe za vlasnike kuće ili stana za odmor (vikendaše)

Vlasnici kuće ili stana za odmor boravišnu pristojbu uplaćuju putem elektronskog plaćanja na račun utvrđen propisima o prihodima za javne potrebe ili direktno turističkoj zajednici u gotovinskom novcu uplatom u blagajnu. U slučaju kada vlasnik kuće ili stana za odmor iznos boravišne pristojbe uplati turističkoj zajednici, turistička zajednica ima obvezu uplatiti gotovinski novac tijekom prvog sljedećeg radnog dana na račun utvrđen propisima o prihodima za javne potrebe za boravišnu pristojbu točno određene turističke zajednice.

Uplata gotovinskog novca u sustavu eVisitor obavezno se evidentira putem modula Financije -> Blagajna. Za svaku zaprimljenu uplatu gotovinskog novca djelatnik turističke zajednice treba evidentirati uplatu zajedno sa svim traženim pripadajućim podacima i iznosom uplate. Evidencija uplate odvija se odabirom opcije „Evidentiraj uplatu“ (slika 1) na ekranu namijenjenom blagajničkom poslovanju.

Cjelokupni iznos se obavezno uplaćuje na poziv na broj naveden na dokumentu o isplati kako bi sustav sam mogao automatski spojiti uplatu i zaduženja pojedinog obveznika.

1.1.3.2 Paušalno plaćanje boravišne pristojbe za vlasnike kuće ili stana za odmor koji su fizičke osobe („vikendaši“)

Vlasnik kuće ili stana za odmor (tzv. „vikendaši“) paušalnu boravišnu pristojbu može plaćati isključivo za sebe i sve članove uže obitelji koji su državljani europskog gospodarskog prostora. Odabir paušalnog načina plaćanja vlasnik kuće ili stana za odmor može odabrati do 15.07. tekuće godine.

1.1.3.3 Plaćanje boravišne pristojbe po noćenju za vlasnike kuće ili stana za odmor (vikendaš)

Boravišna pristojba po noćenju plaća se uvijek za sve osobe koje su različite od vlasnika i članova njegove uže obitelji (tzv. „prijatelji“).

U slučaju da vlasnik kuće ili stana za odmor do 15.07. tekuće godine nije odabrao da boravišnu pristojbu za sebe i članove svoje uže obitelji plaća u paušalnom iznosu dužan je do kraja glavne sezone plaćati boravišnu pristojbu po noćenju i za sebe i članove svoje uže obitelji, uz pravo na umanjenje iste navedeno u sljedećem odlomku.

Vlasnik kuće ili stana za odmor boravišnu pristojbu plaća za sebe i sve članove uže obitelji državljane europskog gospodarskog prostora u razdoblju glavne sezone umanjenu za 70%. Ovo umanjenje ne primjenjuje se ako je vlasnik kuće ili stana za odmor u vlasništvu tvrtke tj. pravne osobe.

Ako vlasnik kuće ili stana za odmor sebe ili nekog od članova svoje obitelji nije evidentirao za plaćanje boravišne pristojbe u paušalnom iznosu odnosno nije istu uplatio do 15. srpnja tekuće godine, za te osobe je isto tako dužan plaćati boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju.

Ako vlasnik kuće ili stana za odmor evidentira sebe ili nekog od članova svoje obitelji za plaćanje boravišne pristojbe u paušalnom iznosu, a on ili ta osoba nisu boravile u kući ili stanu za odmor tijekom glavne sezone, vlasnik kuće ili stana za odmor nema pravo na povrat tako uplaćene boravišne pristojbe u paušalnom obliku niti na bilo kakvo umanjenje koje bi proizlazilo iz takve okolnosti.

Izvan razdoblja glavne sezone vlasnik kuće ili stana za odmor nije obvezan plaćati boravišnu pristojbu.

1.1.3.4 Obračun boravišne pristojbe za vlasnike kuće ili stana za odmor (vikendaš)

Okvirni obračun boravišne pristojbe biti će dostupan u obliku skočnog prozora („pop-up“ prozor), a odnosit će se samo na osobe koje boravišnu pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju, a ne u obliku paušalnog iznosa.

Prilikom obračuna boravišne pristojbe po noćenju, stvarni iznos zaduženja će se izračunati na dan odjave turista. Korekcije zaduženja će se raditi svakih 15 dana tj. svakog prvog i petnaestog u mjesecu, a obračun tijekom cijelog vremena trajanja turista.

 

1.1.4 Postupak prijave osoba koje borave u kući ili stanu za odmor

Vlasnik kuće ili stana za odmor koji je nositelj korisničkog računa za pristup sustavu eVisitor može samostalno vršiti prijave osoba koje borave u njegovoj kući.

Prijavu je moguće unijeti i unaprijed, dakle i prije nego što osoba dođe u kuću ili stan za odmor, a prilikom prijave (najkasnije do 15. srpnja tekuće godine) vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe ili osobe koje su članovi njegove uže obitelji odabrati način plaćanja boravišne pristojbe.

Umanjenja plaćanja boravišne pristojbe za posebne kategorije osoba (npr. djeca, invalidi i sl.) primjenjuju se i na plaćanje paušalnog iznosa, a ovise o redoslijedu prijave, s time da se u redoslijed prijave ne računaju one osobe koje su u potpunosti oslobođene plaćanja boravišne pristojbe.

U slučaju prijava koje su izvršene unaprijed, a odnose se na plaćanje po noćenju, potrebno je upozoriti obveznika da vodi računa o unesenom trajanju boravka te da isti pravovremeno izmjeni (u rokovima propisanim za izvršenje obveza prijave – najkasnije 24 sata nakon predviđenog početka boravka, odnosno najkasnije 24 sata nakon predviđenog završetka boravka).

1.1.5 Prijava stranaca MUP-u u kategoriji vlasnika kuće ili stana za odmor

Za sve osobe za koje postoji obveza prijave MUP-u temeljem Zakona o strancima, ispunjavanjem obrasca prijave turista unutar sustava eVisitor automatski se vrši prijava stranaca MUP-u.

Što se tiče osoba koje se ne moraju prijavljivati na temelju propisa o boravišnoj pristojbi (npr. sezonski radnici s prebivalištem izvan Europskog gospodarskog prostora), ali se moraju prijaviti na temelju propisa o boravku stranaca, takve osobe se mogu prijaviti i u sustav eVisitor koji će takvu prijavu automatski proslijediti u sustav za prijavu stranaca pri MUP-u.

Naglašavamo da se u tim slučajevima takve osobe ne vode u statističkim obračunima turističkog prometa niti im se obračunava boravišna pristojba.

Predlažemo da se navedena mogućnost koristi iznimno, npr. kada je nadležna policijska postaja udaljena više kilometara, ili kada ista ne radi, a sve u cilju što manjeg opterećenja građana s administrativnim poslovima pri nadležnim institucijama.