Odluka o izboru direktorice TU TZO Kostrena

Kategorie: Wettbewerbe

04 Aug

Odluka o izboru direktorice TU TZO Kostrena

Na temelju članka 23. i 39. Statuta Turističke zajednice općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 5/20) Turističko vijeće Turističke zajednice općine Kostrena na 66. sjednici održanoj dana 27. srpnja 2020. godine i nastavka iste 3. kolovoza 2020. godine donosi sljedeću

 

O D L U K U

o izboru direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice općine Kostrena

 

I. Za direktoricu Turističkog ureda Turističke zajednice općine Kostrena izabire se Belma Džomba, OIB: 70094315993, Randići 24a, 51221 Kostrena.

II. Mandat imenovane, iz točke I. ove Odluke, u trajanju od 4 (četiri) godine započeti će s danom

20. kolovoza 2020. godine.

III. Imenovana je dužna položiti stručni ispit u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

IV. Ova Odluka objavit će se na mrežnim stranicama Turističke zajednice općine Kostrena te će se dostaviti svim kandidatima putem elektroničke pošte.

 

O B R A Z L O Ž E N J E:

Temeljem donesene Odluke o razrješenju direktorice s danom 19. 8. 2020. godine na osobni zahtjev, sa 64. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Kostrena održane dana 29. 6. 2020. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice općine Kostrena na 65. sjednici održanoj dana 9. srpnja 2020. godine donosi Odluku o raspisivanju Natječaja za izbor direktora/direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice općine Kostrena.

Natječaj za izbor direktora/direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice općine Kostrena objavio se na mrežnim stranicama Turističke zajednice općine Kostrena, Općine Kostrena, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 13. 7. 2020. godine kao i obavijest o istom u glasilu Novi list s istim datumom. Natječaj je bio otvoren 8 dana od dana objave, a zadnji dan prijave je bio 21. 7. 2020. godine.

Na predmetni natječaj, u roku je pristiglo 16 (šesnaest) prijava koje je tročlano Povjerenstvo za provedbu natječaja pregledalo, o čemu je sačinjen zapisnik od 24. srpnja 2020. godine.

Utvrđeno je da je 9 (devet) prijava valjano te su ti kandidati bili pozvani na razgovor s članovima Turističkog vijeća. Razgovori su se održali u sklopu 66. sjednice Turističkog vijeća koja je započela u 12:30 sati dana 27. srpnja 2020. godine, dok su razgovori s kandidatima započeli u 13:30 sati istoga dana.

Nakon održanih razgovora, članovi Turističkog vijeća odlučili su pozvati 4 (četiri) kandidata u drugi krug razgovora, koji se održao na nastavku 66. sjednice Turističkog vijeća dana 3. kolovoza 2020. godine s početkom u 13:00 sati.

Turističko vijeće je na temelju razmotrenih prijava te održanih razgovora s kandidatima, uz prisutnost svih članova Turističkog vijeća, provelo javno glasovanje te je sa sedam (7) glasova od devet (9) kao najbolju kandidatkinju izabralo Belmu Džomba.

Belma Džomba ispunjava sve uvjete iz Natječaja, priložena dokumentacija je bila potpuna, tijekom razgovora s članovima Turističkog vijeća pokazala je potrebna znanja i sposobnosti, što čini pretpostavku za uspješan rad i poslovanje Turističke zajednice u označenom mandatnom razdoblju.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može izjaviti žalbu Turističkom vijeću Turističke zajednice općine Kostrena u roku od 8 (osam) dana od dana primitka ove Odluke.

Zurück zu Nachrichten