Natječaj za izbor direktora/direktorice TU TZO Kostrena

Kategorija: Natječaji

13 Srp.

Natječaj za izbor direktora/direktorice TU TZO Kostrena

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine br. 52/19), članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine br. 52/19), članka 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (Narodne novine broj: 23/17 i 72/17), članka 23. i 28. Statuta Turističke zajednice općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 5/20) i odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Kostrena o raspisivanju natječaja za direktora/direktoricu donesenoj na sjednici dana 9. 7. 2020. godine Turističko vijeće Turističke zajednice općine Kostrena raspisuje

NATJEČAJ

za izbor direktora/direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice općine Kostrena

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme na 4 godine

 

Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete sukladno odredbi članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19), te odredbi članka 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN br. 23/17, 72/17) kako slijedi:

1. da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS),

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je

kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1.,

3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu,

4. da aktivno zna jedan svjetski jezik,

5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, dužan je u roku od

jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit,

6. da poznaje rad na osobnom računalu.

 

Osim uvjeta iz prethodnog stavka, kandidat za direktora/direktoricu mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19).

 

Prijava na natječaj mora sadržavati:

- ime i prezime kandidata/kinje, OIB

- adresu,

- broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,

- naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,

- specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,

- potpis kandidata/kinje.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

- životopis;

- presliku osobne iskaznice ili domovnice;

- izvornik ili presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja određenog ovim natječajem;

- dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS), izvornik ili ovjereni preslik elektroničkog zapisa/potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema i izvornik ili ovjereni preslik potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju;

- prijedlog Programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu vlastoručno potpisan u izvorniku (u papirnatom obliku) i u elektroničkom obliku na mediju za pohranu podataka;

- ovjerenu presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen stručni ispit;

- dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (izvornik ili ovjereni preslik odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa);

- dokaz o poznavanju rada na računalu (izvornik ili ovjereni preslik odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili potpisana izjava da poznaje rad na računalu);

- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od tri mjeseca;

- vlastoručno potpisanu izjavu da protiv kandidata nije donesena pravomoćna sudska presuda ili rješenje o prekršaju te nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje sukladno članku 21. stavak 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19).

 

Napomena: U skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom/direktoricom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršiti će tročlano Povjerenstvo za provedbu natječaja, koje imenuje Turističko vijeće. Povjerenstvo dostavlja listu kandidata Turističkom vijeću u roku od 15 dana od dana zaključenog Natječaja.

Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju, koji provodi Turističko vijeće.

Kandidat/kinja će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskim putem i putem elektronske pošte, najkasnije tri (3) dana prije održavanja intervjua.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

O imenovanju direktora/direktorice Turističke zajednice Turističko vijeće odlučuje glasovanjem između predloženih kandidata.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana

od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Kostrena.

 

Turističko vijeće Turističke zajednice općine Kostrena zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici

s naznakom:

„Ne otvaraj - natječaj za radno mjesto direktora“

na adresu: Turistička zajednica općine Kostrena, Kostrenskih boraca 1A, 51221 Kostrena, osobno ili preporučenom poštom, a krajnji rok za dostavu prijava je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice općine Kostrena, Općine Kostrena, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te obavijesti u Novom listu.

Natrag na novosti