Natječaj za davanje u podzakup poslovnog prostora

Category: Tenders

23 Apr

Natječaj za davanje u podzakup poslovnog prostora

Temeljem članka 10. Ugovora o zakupu poslovnog prostora sklopljenog s općinom Kostrena dana 27. prosinca 2023. i Suglasnosti općinskog načelnika Općine Kostrena za davanje poslovnog prostora u podzakup KLASA: 024-01/24-03/2; UR.BR.: 2170-22-03-24-137 od 9.travnja 2024., Turistička zajednica općine Kostrena objavljuje

 

N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U PODZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

u zgradi Turističke zajednice općine Kostrena, Kostrenskih boraca 1A

 

PREDMET ZAKUPA: Poslovni prostor površine 22,92m² (na katu, desno)

 

NAMJENA: Turistička agencija, poslovnica banke, mjenjačnica, fotokopirnica, galerija, suvenirnica, papirnica, agencija za posredovanje i poslovnica.

 

ZAKUPNINA: 8,00 EUR / m²

 

Uvjeti:

Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

- naziv pravne osobe, OIB i adresu sjedišta,

- iznos ponuđene mjesečne zakupnine po m2 (ne može biti niži od početne cijene),

- e-mail adresa i kontakt broj.

Uz pismenu Ponudu potrebno je priložiti:

- Dokaz o upisu u sudski registar iz kojeg je vidljiva djelatnost uvjetovana za zakup ovog poslovnog prostora

 

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju. Ponudu dostaviti na adresu TZO Kostrena, Kostrenskih boraca 1A, 51221 Kostrena, s naznakom ”Ne otvarati - ponuda za zakup”.

 

Ponude s nepotpunom dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje.

 

Natječaj je otvoren do 30.04 2024.

Back to News