Javni natječaj za davanje u podzakup poslovnih prostora

Category: Tenders

05 Jun

Javni natječaj za davanje u podzakup poslovnih prostora

Temeljem članka 10. Ugovora o zakupu poslovnog prostora KLASA: 372-01/23-01/06, URBROJ: 2170-22-03-23-7 sklopljenog s Općinom Kostrena dana 27. prosinca 2023. i Suglasnosti općinskog načelnika Općine Kostrena za davanje poslovnih prostora u podzakup KLASA: 024-01/24-03/2; URBROJ: 2170-22-03-24-137 od 9. travnja 2024., Turistička zajednica općine Kostrena dana 05.06.2024. godine objavljuje sljedeći

J A V N I   N A T J E Č A J

za podzakup poslovnih prostora na adresi Kostrenskih boraca 1A u Kostreni

 

I )    PREDMET NATJEČAJA

Davanje u podzakup poslovnih prostora u javnoj zgradi u vlasništvu Općine Kostrena na adresi Kostrenskih boraca 1A, smještenoj na k.č.br. 1147/1, upisanoj u zk.ul. 2412 k.o. Kostrena Lucija i to:

       A)  POSLOVNI PROSTOR URED DESNO U PRIZEMLJU ZGRADE UKUPNE POVRŠINE ZAKUPA 22,92 m².

Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 5,8 €/m² mjesečno uvećano za PDV odnosno 132,94 € mjesečno uvećano za PDV za ukupnu površinu zakupa od 22,92 m².

       B)  POSLOVNI PROSTOR URED DESNO NA I. KATU ZGRADE UKUPNE POVRŠINE ZAKUPA 22,92 m².

Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 5,8 €/m² mjesečno uvećano za PDV odnosno 132,94 € mjesečno uvećano za PDV za ukupnu površinu zakupa od 22,92 m².

 

Ugovor o zakupu poslovnih prostora A) i B) sklapa se na određeno vrijeme od 5 (pet) godina.

Prijava na javni natječaj podnosi se zasebno za svaki poslovni prostor.

Poslovni prostori pod A) i B) daju se u podzakup za obavljanje djelatnosti promicanje i razvoj turizma (turistička agencija, poslovnica banke, mjenjačnica, fotokopirnica, galerija, suvenirnica, papirnica, agencija za posredovanje i poslovnica).

II)   UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne osobe upisane u odgovarajući registar čija je djelatnost vezana uz promicanje i razvoj turizma.

Davanje u podzakup poslovnih prostora obavlja se prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama, uz prethodnu uplatu JAMČEVINE:

    - u iznosu od 20,00 € za poslovni prostor pod A)

    - u iznosu od 20,00 € za poslovni prostor pod B)

u korist proračuna Turističke zajednice Općine Kostrena na račun broj: IBAN HR 79 2402 0061 1004 0433 9, Model: 00, Poziv na broj: OIB ponuditelja, Opis plaćanja: Jamčevina

Ponude koje ne sadrže dokaz o uplaćenoj jamčevini neće se razmatrati.

Utvrđenu jamčevinu u iznosu od 20,00 € ponuditelj je obvezan uplatiti najkasnije do isteka zadnjeg dana roka za dostavu ponuda.

Najpovoljnijem ponuditelju uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u cijenu zakupnine, dok se ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina vraća najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

Odabrani (najpovoljniji) ponuditelj dužan je u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja preuzeti poslovni prostor i s TZO Kostrena sklopiti ugovor o podzakupu poslovnog prostora. Ukoliko odabrani ponuditelj nakon donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja odustane od sklapanja ugovora ili ne pristupi u roku određenom za sklapanje ugovora bez opravdanog razloga, isti nema pravo na povrat jamčevine.

Poslovni prostor daje se u podzakup u viđenom stanju. Odabrani (najpovoljniji) ponuditelj dužan je u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja ugovora o podzakupu isti privesti ugovornoj namjeni o svom trošku te za svaki mjesec od dana sklapanja ugovora o podzakupu plaćati zakupninu.

Natječaj za davanje u podzakup poslovnog prostora smatra se valjanim ako je pravovremeno podnesena barem jedna ponuda koja ispunjava uvjete natječaja i nudi barem najnižu (početnu) cijenu objavljenu u natječaju.

U natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji je (pod)zakupnik poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena, a koji ne ispunjava obveze iz ugovora o zakupu ili neuredno ispunjava obveze prema Općini Kostrena.

U natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji ima dospjelih nepodmirenih obveza prema Turističkoj zajednici Općine Kostrena i državnom proračunu, te po bilo kojoj osnovi, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Punomoćnik ponuditelja dužan je najkasnije do održavanja javnog natječaja dostaviti punomoć za zastupanje potpisanu od strane zakonskog zastupnika, ako imenovani nije u mogućnosti osobno prisustvovati natječaju.

III)   SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

  • naziv pravne osobe, OIB i adresu sjedišta,
  • oznaku poslovnog prostora A) ili B),
  • izjavu o iznosu ponuđene mjesečne zakupnine po m² (ne može biti niža od početne cijene),
  • IBAN računa ponuditelja radi povrata jamčevine,
  • email adresa i kontakt broj.

Uz pisanu ponudu obvezno se prilaže:

- dokaz o upisu u sudski registar iz kojeg je vidljiva djelatnost uvjetovana za podzakup,

- potvrda Ministarstva financija, Porezne uprave, kojom se potvrđuje da ponuditelj nema dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu po bilo kojoj osnovi (osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza),

- potvrda Općine Kostrena, Upravnog odjela za financije i gospodarstvo, kojom se potvrđuje da ponuditelj nema dospjelih nepodmirenih obveza prema proračunu Općine Kostrena po bilo kojoj osnovi (osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza),

- dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 20,00 € za poslovni prostor pod A) odnosno 20,00 € za poslovni prostor pod B).

Isprave koje se prilažu uz pisanu ponudu dostavljaju se u izvorniku ili preslici.

IV)    ROK ZA DOSTAVU PONUDE I OTVARANJE PONUDA

Ponude s popratnom natječajnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Turistička zajednica općine Kostrena, Kostrenskih boraca 1a, 51 221 Kostrena, s naznakom: „NE OTVARATI – PONUDA ZA NATJEČAJ - PODZAKUP“.

Rok za podnošenje ponude je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici Turističke zajednice Općine Kostrena, odnosno do 13. lipnja 2024. godine.

Nepotpune i nepravodobne pristigle ponude, kao i one koje ne ispunjavaju uvjete ovog natječaja neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 19. lipnja 2024. godine s početkom u 13.30 sati u prostorijama TZO Kostrena, Kostrenskih boraca 1a, te mu mogu pristupiti osobe ovlaštene za zastupanje, odnosno punomoćnik ponuditelja koji je dužan dostaviti punomoć za zastupanje potpisanu od strane zakonskog zastupnika, ukoliko isti nije u mogućnosti osobno prisustvovati otvaranju ponuda.

V)    ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji, uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja, ponudi najviši iznos zakupnine za davanje u podzakup poslovnih prostora.

U slučaju da su 2 (dva) ili više ponuditelja ponudila istu ponudu po svim kriterijima te isti iznos zakupnine za davanje u podzakup poslovnih prostora, provest će se usmeno javno nadmetanje sukladno članku 18. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 5/19).

O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni elektronskim putem.

VI)   OSTALO

Javni natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici Turističke zajednice Općine Kostrena, a obavijest o istom će se istaknuti na ulazu u poslovni prostor.

Sve troškove glede javnog natječaja i sklapanja ugovora te trošak javnog bilježnika snosi najpovoljniji ponuditelj.

Turistička zajednica Općine Kostrena zadržava pravo u svakom trenutku u cijelosti ili djelomično poništiti javni natječaj.

Sve informacije u svezi oglašenog poslovnog prostora te dogovor radi razgleda istog mogu se dobiti radnim danom u Turističkoj zajednici Kostrena, na kontakt broj: 051/289-207 od 9.00 do 14.00 sati.

 

Back to News