Javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja manifestacije Kostrensko leto

05 Jun

Javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja manifestacije Kostrensko leto

Turistička zajednica općine Kostrena, Centar kulture Kostrena, KD Kostrena i Općina Kostrena organizatori su manifestacije ,,Kostrensko leto”.

Centar kulture Kostrena raspisuje ”Javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja manifestacije „Kostrensko leto“ u periodu od 15. 6. 2024. do 31. 8. 2024. godine.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja manifestacije „Kostrensko leto’’.

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe — državljani Republike Hrvatske, koji ispunjavaju propisane uvjete Zakona o ugostiteljstvu i koje su podmirile sve obveze prema Centru kulture Kostrena, TZO Kostrena i Općina Kostrena.

Predmet nadmetanja

Predmet nadmetanja je prostor za pružanje/ obavljanje ugostiteljskih djelatnosti hrane i pića tijekom trajanja manifestacije ˝Kostrensko leto˝.

Vrijeme održavanja manifestacije: 15. 6. 2024. do 31. 8. 2024.

Mjesto održavanja : Općina Kostrena, Trg sv. Barbare 2, Kostrena

Program: Kostrensko leto

Datumi za koje su potrebne ugostiteljske usluge:

14. 6. Predstavljanje putopisne zbirke – izložba

25. 6. nastup klape Kastav i ŽVS Luštin uz radionicu izrade pandula i plesnjak

4. 7. izložba Tihomira Ivančanina

31. 7. kviz sa Deanom Kotigom

31. 8. zatvaranje Kostrenskog leta – koncert Matija Cvek

Početna cijena zakupa za vrijeme trajanja manifestacije iznosi: 1.200,00 eura (uključen PDV)

Uvjeti koje mora ispuniti ponuditelj:

– Osigurati najam, prijevoz, montaža i demontaža opreme za pružanje ugostiteljske usluge i ostalog (sva potrebna oprema, dekoracija, zadovoljenje sigurnosnih i svih ostalih zakonskih odredbi ishođenjem svih potrebnih dozvola, osiguranja i potrebnih suglasnosti);

– Osiguravanje svih tehničkih, kadrovskih i higijenskih uvjeta za pružanje ugostiteljske usluge prema važećim propisima, opremiti ugostiteljsku kućicu sa potrebnim aparatima, isključiva upotreba jednokratnih čaša i ambalaže;

– U slučaju nadopunjavanja prostora oko lokacije stolovima, dozvoljeno je korištenje isključivo visokih (barskih) stolova;

– Sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti obavezno koristiti kasu i izdavati račune;

– Po završetku manifestacije, demontirati i odvesti opremu i prateći sadržaj, te prostor ostaviti u prvobitnom stanju;

– Održavati čistoću lokacije i odlagati otpad na za to predviđena mjesta;

– Očistiti prostor nakon završene manifestacije i odložiti otpad u kontejnere.

Organizator manifestacije

Organizator manifestacije se obvezuje da će:

– osigurati nesmetan pristup za postavljanje opreme

– osigurati 1 ugostiteljsku kućicu

– osigurati priključak za električnu energiju

– podmiriti trošak električne energije

– ishoditi potrebnu dozvolu od MUP-a (prijava javnog okupljanja)

– osigurati predviđene kante za otpad

Način provođenja javnog poziva

Iskazivanje interesa na javni poziv provodi se podnošenjem ponuda zainteresiranih ugostitelja. Lokacija se daje u zakup isključivo za vrijeme trajanja cijele manifestacije.

Sadržaj i način podnošenja ponuda

Prijave na javni poziv šalju se poštom ili osobno u zatvorenim omotnicama s naznakom “Ne otvaraj — Ponuda za Javni poziv“ na adresu Centar kulture Kostrena, Trg sv. Barbare 2, 51 221 Kostrena. Prijave se zaprimaju od 6. lipnja 2024. godine, a krajnji rok za dostavu ponuda je 13. lipnja 2024. zaključno u 16:00 h.

Pisana ponuda mora sadržavati sljedeće:

– Ime i prezime ponuditelja, njegovo prebivalište, OIB (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke sa adresom sjedišta, OIB (za pravne osobe) i broj telefona i maila radi kontakta;

– Preslika osobne iskaznice i dokaz o mogućnosti obavljanja djelatnosti ako je ponuditelj fizička osoba (ne starije od 30 dana);

– Presliku rješenja o upisu u središnji obrtni registar ili presliku obrtnice, ako je natjecatelj fizička osoba – obrtnik iz koje mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja je oglašena (ne starija od 30 dana);

– Presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima iz kojega mora biti vidljivo da je društvo registrirano za djelatnost koja je oglašena (za pravne osobe);

– Ponuđeni iznos zakupnine;

– Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom.

Odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Ponude ocjenjuje ravnateljica Centra kulture Kostrena.

Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u Javnom pozivu su:

– Najpovoljnija ponuda je ona kojim se nudi viši ponuđeni iznos

U slučaju da dvije ili više ponuda nude isti ponuđenog iznos, provest će se usmeno javno nadmetanje.

Ponude koje su nepravovremene i nepotpune neće se razmatrati.

Donošenje Odluke

Ovaj Javni poziv objavit će se na oglasnoj ploči i web stranicama Centra kulture Kostrena i TZO Kostrena. Provedbu ovoga Javnog poziva će u potpunosti izvršiti Centar kulture Kostrena.

Rezultati Javnog poziva će biti poznati do 14. lipnja 2024. godine, nakon čega će se s najpovoljnijim ponuditeljem zaključiti ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

Obavijest o rezultatima bit će dostavljena svim sudionicima putem e-maila u roku od tri dana od dana donošenja odluke bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva.

Odabrani ponuditelj dužan je dostaviti dokaz o uplaćenom cjelokupnom iznosu ponude tri dana nakon potpisa ugovora, u protivnom se ugovor jednostrano raskida i lokacija se nudi sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

U slučaju otkazivanja manifestacije, uplaćena ponuda se vraća ponuditelju u cjelokupnom iznosu. Organizator zadržava pravo odbacivanja svih ponuda ovoga Javnog poziva, u cijelosti ili djelomično, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.

Centar kulture Kostrena zadržava i pravo poništavanja ovog Javnog poziva, bez navođenja razloga.

 

Ravnateljica Centra kulture Kostrena
Belma Džomba

 

Zurück zu Nachrichten